Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

KROK DO KARIERY NAUKOWEJ

nabór na studia III stopnia

 

4-letnie studia doktoranckie na Wydziale Technologii Drewna SGGW w Warszawie

(edycja 01.10.2018 – 30.09.2022)

w dziedzinie nauki leśne w dyscyplinie drzewnictwo.

 

Warunki i tryb rekrutacji:

Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia doktoranckie WTD powinny cechować się uzdolnieniami i zainteresowaniami przyrodniczo-technicznymi, znajdującymi swój wyraz w dobrych wynikach w nauce na studiach pierwszego oraz drugiego stopnia. Powinny też wykazywać szczególne zamiłowanie i predyspozycje do pracy o charakterze naukowo-badawczym. Kandydatami mogą być osoby mające tytuł magistra lub równorzędny. Postępowanie ma charakter konkursowy i uwzględnia: średnią ze studiów pierwszego i drugiego stopnia (lub jednolitych magisterskich), dotychczasową aktywność naukową kandydata oraz wynik rozmowy kwalifikacyjnej.

Szczegółowe zasady rekrutacji określa uchwała Senatu SGGW w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia trzeciego stopnia w roku akademickim 2015/2016 (uchwała nr 36 – 2013/2014 z dnia 28 kwietnia 2014 roku).

 

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia doktoranckie składają:

  1. podanie o przyjęcie na studia doktoranckie (pobierz wzór),
  2. kwestionariusz osobowy (pobierz wzór),
  3. CV zawierające w szczególności: informację o znajomości języków obcych, np. certyfikat/y potwierdzający/e znajomość języka obcego, informację o aktywności naukowej, w szczególności o publikacjach, pracy w kołach naukowych, nagrodach,  wyróżnieniach, stażach krajowych i zagranicznych oraz opis zainteresowań naukowych kandydata,
  4. 2 aktualne fotografie o wymiarach 4,5 x 5,5 cm (jak do dyplomu magisterskiego),
  5. odpis dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie (jeżeli jeszcze nie jest odebrany odpis dyplomu) o ich ukończeniu wydane przez właściwą dla kandydata uczelnię, potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego,
  6. udokumentowane wyniki w nauce z okresu studiów, w tym średnią ocen z toku studiów (w przypadku, gdy studia miały charakter dwustopniowy - średnią ze studiów I i II stopnia),
  7. opinię promotora pracy magisterskiej lub innej osoby mającej tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego o predyspozycjach i motywacji kandydata do pracy naukowej,
  8. zgodę przyszłego opiekuna naukowego/promotora o gotowości objęcia opieką naukową kandydata na studia doktoranckie (załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały) (pobierz wzór).

 

Szczegółowych informacji udziela kierownik Studiów Doktoranckich pod numerem telefonu (22) 59 38 527, e-mail: doktorat_wtd@mail.sggw.pl.

Zgłoszenia wraz z wymaganą dokumentacją należy składać do dnia 06 września 2018 r. do godz. 12:00 w dziekanacie Wydziału Technologii Drewna SGGW w Warszawie ul. Nowoursynowska 159 bud. 34, pok. 1/20.

Rozmowy kwalifikacyjne rozpoczną się w dn. 07. września 2018 roku o godzinie 10:15.