Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Cel studiów podyplomowych:

Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy (z perspektywy teoretycznej i praktycznej) z niezbędną wiedzą dotyczącą współczesnych sposobów organizacji przedsiębiorstw, jak również doskonalenie praktycznych umiejętności niezbędnych współczesnym menadżerom. Podyplomowe Studia Rozwoju Przedsiębiorczości w Sektorze Drzewnym dają możliwość zarówno kształtowania postaw przedsiębiorczych, jak i planowania kariery zawodowej, czy też zrozumienia narzędzi psychologicznych służących wspieraniu prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto, słuchacze Studiów będą mogli pogłębić swoją wiedzę i umiejętności z zakresu: 

 • Rozpoznawania możliwości biznesowych w sektorze drzewnym,
 • Tworzenia nowego przedsiębiorstwa i zarządzania nim,
 • Opracowania koncepcji rozwoju przedsiębiorstw sektora drzewnego,
 • Kształtowania i doskonalenia indywidualnych umiejętności przywódczych i komunikacyjnych,
 • Zarządzania współczesną firmą,
 • Zastosowania narzędzi LEAN w praktyce zakładu produkcyjnego w sektorze drzewnym,
 • Doskonalenia kwalifikacji kierowniczych,
 • Umiejętności prowadzenia analizy i budowy planów strategicznych i marketingowych,
 • Umiejętności prowadzenia negocjacji i rozwiązywania konfliktów, 
 • Umiejętności zarządzania projektami,
 • Umiejętności praktycznego korzystania z narzędzi analizy finansowej w celu ustalenia strategii i prowadzenia polityki finansowej w przedsiębiorstwie.


Adresaci studiów podyplomowych:

Oferta studiów podyplomowych kierowana jest do:

 • Absolwentów szkół wyższych zamierzających założyć własną firmę w sektorze drzewnym (ukończenie studiów co najmniej I stopnia)
 • Osób prowadzących własną firmę i działających na rynku drzewnym,
 • Menedżerów małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w sektorze drzewnym,
 • Osób odpowiedzialnych za planowanie w przedsiębiorstwach, 
 • Osób odpowiedzialnych za projektowanie i wprowadzanie nowych produktów i technologii, zarządzanie projektami w przedsiębiorstwach sektora drzewnego,
 • Pracowników przedsiębiorstw zajmujących stanowiska kierownicze średniego i wyższego szczebla.


Program studiów:

Nazwa jednostki prowadzącej studia podyplomowe: Wydział Technologii Drewna
Nazwa studiów podyplomowych: Podyplomowe Studia Rozwoju Przedsiębiorczości w Sektorze Drzewnym 
Czas trwania studiów: dwa semestry (od marca 2017 r. do lutego 2018 r.)
Ogólna liczba punktów ECTS: 30
Ogólna liczba zajęć dydaktycznych: 180 godzin dydaktycznych (90 godzin w I semestrze i 90 godzin w II semestrze)
Program jest realizowany w trybie niestacjonarnym (6 zjazdów sobotnio – niedzielnych) 


Program studiów (kliknij aby otworzyć)


Warunki ukończenia studiów:

Warunkiem ukończenia studiów podyplomowych jest obecność na zajęciach (80% zajęć), uzyskanie zaliczeń z poszczególnych przedmiotów oraz pozytywna ocena z pisemnego egzaminu końcowego - obejmującego poruszaną podczas studiów tematykę (nie ma wymogu pisania pracy dyplomowej).

Po spełnieniu powyższych warunków uczestnicy otrzymują świadectwo poświadczające ukończone studia podyplomowe (wzór określa rozporządzenie MEN oraz MPiPS z dnia 12.10.1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych - Dz. U. Nr 103, poz.472). 
Opłata administracyjna z tytułu wydania świadectwa wynosi 30 zł.


Zasady odpłatności:

Bezzwrotna opłata wpisowa dokonywana w momencie składania dokumentów wynosi 200 PLN.

Wpłaty z tytułu studiów podyplomowych należy dokonywać na wyodrębniony rachunek bankowy 

Nr 71 1240 6003 1111 0000 4943 8060

W tytule przelewu należy podać:
Imię i Nazwisko (wpisowe) a także dopisek subkonta:
507-10-062700-N00106-99
przykład:
Jan Kowalski (wpisowe) 507-10-062700-N00106-99

Czesne za studia wynosi: 

 • przy płatności jednorazowej - 4300 zł
 • przy płatności ratalnej  2 x 2250 zł  (dwie raty semestralne)


Terminy płatności:

 • całość odpłatności lub I rata do 15.02.2017 r.
 • II rata do 01.09.2017 r.

UWAGA! Fakturę wystawiamy wyłącznie na właściciela rachunku, z którego wykonany jest przelew. Faktura wystawiana jest każdorazowo na prośbę Płatnika.

 

Regulamin studiów w SGGW (kliknij aby otworzyć)

 

Rekrutacja

Rekrutacja na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie wszystkich niezbędnych dokumentów oraz dokonanie wymaganych opłat. Informację o przyjęciu na studia kandydaci otrzymają po zamknięciu listy przyjętych do końca lutego 2017 roku.
Minimalna ilość uczestników wynosi 15 osób (informujemy, że w razie zgłoszenia się mniejszej liczby kandydatów w danym roku akademickim studia nie zostaną uruchomione).


Dokumentacja wymagana przy ubieganiu się o przyjęcie na studia podyplomowe obejmuje:

a) podanie o przyjęcie na studia (pobierz plik),
b) kwestionariusz osobowy (pobierz plik),
c) odpis lub poświadczoną przez uczelnie kopię dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia (w przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą kandydat składa oryginał dyplomu oraz jego tłumaczenie na język polski potwierdzony przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego),
d) dowód wpłaty wpisowego,
e) oświadczenie o wpłacie drugiej raty – w przypadku płatności ratalnej (pobierz plik),
f) informacje o płatniku faktury (pobierz plik).

Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przesłać listem poleconym na adres:
WYDZIAŁ TECHNOLOGII DREWNA SGGW
Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym
ul. Nowoursynowska 159, budynek 34, pok. nr 1/69
02-776 Warszawa

z dopiskiem: dot. Podyplomowych Studiów Rozwoju Przedsiębiorczości w Sektorze Drzewnym

 

Kontakt
 
Kierownik studiów: dr Izabela Podobas
e-mail: izabela_podobas@sggw.pl
tel.: (22) 593-85-56
II piętro, pok. nr 2/24B

Zobacz więcej: