Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

 

Cel studiów podyplomowych:

Celem studiów jest nabycie, uaktualnienie oraz rozszerzenie umiejętności i wiedzy z zakresu kompetencji  miękkich oraz zawodowych, niezbędnych dla zapewnienia wysokiego poziomu procesu kształcenia w kierunku związanym z drzewnictwem.

Udział w studium zapewni uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy i umiejętności w zakresie:

 • budowy i właściwości drewna krajowego i egzotycznego oraz tworzyw drzewnych, w aspekcie spełniania określonych funkcji użytkowych,
 • klejenia i uszlachetniania powierzchni drewna i tworzyw drzewnych,
 • mechaniki drewna i wytrzymałościowego projektowania mebli,
 • wspomagania procesu projektowania w systemach CAD i CAE,
 • nowoczesnych trendów w budowie obrabiarek i eksploatacji obrabiarek CNC,
 • przekazywania zdobytej wiedzy poprzez zastosowanie odpowiedniej metody kształcenia,
 • opracowywania kursów elearningowych.

 

 

Adresaci studiów podyplomowych:

Oferta studiów podyplomowych kierowana jest do:

 • kadry nauczycielskiej techników drzewnych,
 • kadry nauczycielskiej techników leśnych,
 • kadry nauczycielskiej techników budowlanych,
 • kadry nauczycielskiej szkół o innym, zbliżonym profilu,
 • absolwentów studiów wyższych zainteresowanych tematyką podniesienia kompetencji w zakresie technologii drewna i podjęcia pracy w zawodzie nauczyciela,
 • specjalistów w innych dziedzinach stykających się w pracy zawodowej z drewnem jako surowcem i materiałem.

 

Program studiów:

Nazwa jednostki prowadzącej studia podyplomowe: Wydział Technologii Drewna

Nazwa studiów podyplomowych: Podyplomowe studia rozwoju kompetencji nauczycieli

Czas trwania studiów: dwa semestry (od 1 marca 2017 r. do 28 lutego 2018 r.)

Ogólna liczba punktów ECTS: 30

Ogólna liczba zajęć dydaktycznych: 180 godzin dydaktycznych (90 godzin w I semestrze i 90 godzin w II semestrze)

Program jest realizowany trybie niestacjonarnym (zjazdy w sobotę i niedzielę).

 

PROGRAM STUDIÓW (kliknij aby otworzyć)

SYLABUSY

Semestr 1

Komputerowe wspomaganie projektowania (CAD)
Myślenie projektowe
Eksploatacja obrabiarek
Kompetencje komunikacyjne edukatora dorosłych
Mechanika drewna
Nauka o drewnie
Tworzywa drzewne


Semestr 2

Mechanika mebli
Metody i techniki pracy z grupą
Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich CAE
Drewno egzotyczne
Nowoczesne trendy w budowie obrabiarek
Technologia klejenia
Uszlachetnianie drewna i tworzyw drzewnych

 

Zasady odpłatności:

W momencie składania dokumentów pobierana jest bezzwrotna zaliczka (wpisowe) w kwocie 200 zł. Całkowity koszt studiów:

 • 4500 zł przy płatności jednorazowej - 200 zł (zaliczka) oraz 4300 zł (opłata za 2 semestry),
 • 4700 zł przy płatności ratalnej  - 200 zł (zaliczka) oraz 2 x 2250 zł  (dwie raty semestralne).

Terminy płatności:

 • całość odpłatności lub I rata do 05.03.2017 r.
 • II rata do 01.09.2017 r.

 

Odpłatności prosimy uiszczać na poniższy numer konta:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa 
71 1240 6003 1111 0000 4943 8060

W tytule płatności proszę podać numer kosztowy studiów 507-10-062700-N00534-99 oraz imię i nazwisko słuchacza
np. 507-10-062700-N00534-99 
Jan Kowalski

Bardzo prosimy o przesłanie potwierdzenia wykonania przelewu do 05.03.2017 r. na adres izabela_burawska@sggw.pl

UWAGA! Fakturę wystawiamy wyłącznie na właściciela rachunku, z którego wykonany jest przelew.

Faktura wystawiana jest każdorazowo na prośbę Płatnika.

 

Warunki ukończenia studiów:

Warunkiem otrzymania świadectwa jest obecność na zajęciach (80% zajęć), uzyskanie zaliczeń z poszczególnych przedmiotów oraz pozytywna ocena z ustnego egzaminu końcowego, obejmującego poruszaną podczas studiów tematykę.

Na studiach nie ma wymogu pisania pracy dyplomowej.

Po pomyślnym zdaniu egzaminu końcowego uczestnicy otrzymają świadectwo SGGW (wzór określa rozporządzenie MEN oraz MPiPS z dnia 12.10.1993r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych - Dz. U. Nr 103, poz.472) poświadczające ukończone studia podyplomowe.

Opłata administracyjna z tytułu wydania świadectwa wynosi 30 zł.

 

Regulamin studiów (kliknij aby otworzyć)

 

 

Rekrutacja:

Rekrutacja na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie wszystkich niezbędnych dokumentów oraz dokonanie wymaganych opłat. Informację o przyjęciu na studia kandydaci otrzymają po zamknięciu listy przyjętych do 10. marca 2017 roku.

Minimalna liczba uczestników wynosi 15 osób (informujemy, że w razie zgłoszenia się mniejszej liczby kandydatów w danym roku akademickim studia nie zostaną uruchomione).

Dokumentacja wymagana przy ubieganiu się o przyjęcie na studia podyplomowe obejmuje:

a) podanie o przyjęcie na studia (pobierz w formacie .docx),
b) kwestionariusz osobowy (pobierz w formacie .docx),
c) odpis lub poświadczoną przez uczelnie kopię dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia; w przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą kandydat składa oryginał dyplomu oraz jego tłumaczenie na język polski, potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego,
d) dowód wpłaty wpisowego.

Dodatkowe pliki do pobrania:

Oświadczenie o wpłacie drugiej raty (pobierz w formacie .docx)
Informacje o płatniku faktury (pobierz w formacie .docx)

 

Informację o przyjęciu na studia Kandydaci otrzymują niezwłocznie po zamknięciu listy przyjętych do końca terminu rekrutacji.

 

Dokumenty należy złożyć do Kierownika Studiów:

dr inż. Izabela Burawska

e-mail: izabela_burawska@sggw.pl

tel. (22) 593-85 41

I piętro, pok. 1/67

 

lub przesłać na adres:

Wydział Technologii Drewna SGGW w Warszawie

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

z dopiskiem: „Studia Podyplomowe Rozwoju Kompetencji Nauczycieli”

Uwagi:
– Dokumenty należy wypełnić komputerowo i własnoręcznie podpisać.
– Rozpatrywane będą wyłącznie kompletne zestawy dokumentów.

 

 

Zobacz więcej: