Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

UWAGA: ROZPOCZĘCIE STUDIÓW JUŻ W PAŹDZIERNIKU 2020!!!

REKRUTACJA OTWARTA !!!

 

CEL STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Celem kształcenia na studiach podyplomowych Drewno – surowiec i technologia jest wsparcie słuchaczy w karierze zawodowej a w szczególności nabycie, uaktualnienie oraz rozszerzenie przez nich umiejętności i wiedzy z zakresu meblarstwa i technologii drewna.

Udział w studiach umożliwia uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy i umiejętności m.in. w zakresie anatomii i właściwości drewna krajowego i egzotycznego oraz tworzyw drzewnych, w aspekcie spełniania określonych funkcji użytkowych, klejenia i uszlachetniania powierzchni drewna i tworzyw drzewnych, mechaniki drewna i wytrzymałościowego projektowania mebli, trójwymiarowego modelowania i konstruowania mebli w środowisku CAD i CAE, nowoczesnych trendów w budowie obrabiarek i eksploatacji obrabiarek CNC oraz konstrukcji, zdobnictwa, cech stylowych i wykonania mebli.

 

PLAN I PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

Czas trwania studiów: dwa semestry (od 1 października 2020 r. do 30 września 2021 r.)

Ogólna liczba zajęć dydaktycznych: 180 godzin dydaktycznych (po 90 godzin w każdym semestrze).

Program jest realizowany trybie niestacjonarnym (zjazdy w sobotę i niedzielę).

Dokładne terminy zjazdów zostaną podane do wiadomości w terminie późniejszym. Planowane rozpoczęcie zajęć – połowa października 2020 roku.

Przedmiot

Wykłady

(godz.)

Ćwiczenia

(godz.)

Projektowanie i wdrażanie nowego produktu

6

6

Myślenie projektowe – design thinking

5

5

Nauka o drewnie

5

10

Tworzywa drzewne

5

10

Mechanika drewna

5

10

Eksploatacja obrabiarek CNC

3

5

Komputerowe wspomaganie projektowania CAD

-

15

Meblarstwo

10

5

Mechanika mebli

5

5

Drewno egzotyczne

5

10

Technologia klejenia

5

5

Uszlachetnianie powierzchni drewna i tworzyw drzewnych

5

10

Nowoczesne trendy w budowie obrabiarek

3

7

Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich CAE

-

15

Razem

62

118

 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE

Słuchaczami studiów podyplomowych mogą być osoby posiadające dyplom ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

Rekrutacja kandydatów na studia jest otwarta i odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń i złożenia kompletnych dokumentów. Informację o przyjęciu na studia kandydaci otrzymają po zamknięciu listy przyjętych do 1 października 2020 roku.

Minimalna ilość uczestników wynosi 15 osób (informujemy, że w razie zgłoszenia się mniejszej liczby kandydatów w danym roku akademickim studia nie zostaną uruchomione).

Dokumentacja wymagana przy ubieganiu się o przyjęcie na studia podyplomowe obejmuje:

  1. podanie o przyjęcie na studia (pobierz w formacie .docx),
  2. kwestionariusz osobowy (pobierz w formacie .docx),
  3. klauzula informacyjna, niezbędna dla przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji, jak również w trakcie i po ukończeniu studiów podyplomowych (pobierz w formacie .pdf)
  4. odpis lub poświadczoną przez uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. (W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą kandydat składa oryginał dyplomu oraz jego tłumaczenie na język polski potwierdzony przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego),
  5. dowód wpłaty za pierwszy semestr studiów lub za całość studiów (łącznie z kwotą wpisowego) – prośba o przesłanie mailem na adres izabela_burawska@sggw.edu.pl

Opcjonalnie:

Oświadczenie o wpłacie drugiej raty (pobierz w formacie .docx)
Informacje o płatniku faktury (pobierz w formacie .docx)

Przyjęcie na studia podyplomowe następuje po łącznym spełnieniu: wymogów rekrutacji oraz dokonaniu wpłaty wpisowego oraz opłaty za I semestr lub za całość studiów i złożeniu potwierdzenia zapłaty.

ZASADY ODPŁATNOSCI

W momencie składania dokumentów pobierana jest bezzwrotna zaliczka (wpisowe) w kwocie 200 zł. Całkowity koszt studiów:

  • 4500 zł przy płatności jednorazowej – 200 zł (zaliczka ) oraz 4300 zł (opłata za 2 semestry),
  • 4700 zł przy płatności ratalnej  - 200 zł (zaliczka) oraz 2 x 2250 zł  (dwie raty semestralne).

 

Terminy płatności:

całość odpłatności lub I rata do 15.09.2020 r.

II rata do 01.02.2021 r.

 

Odpłatności prosimy uiszczać na poniższy numer konta:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa 
71 1240 6003 1111 0000 4943 8060

W tytule płatności proszę podać numer kosztowy studiów 507-10-060100-s00148-99 oraz imię i nazwisko słuchacza
np. 507-10-060100-s00148-99 Jan Kowalski

Bardzo prosimy o przesłanie potwierdzenia wykonania przelewu do 15.09.2020 r. na adres izabela_burawska@sggw.edu.pl

UWAGA! Fakturę wystawiamy wyłącznie na właściciela rachunku, z którego wykonany jest przelew.

Faktura wystawiana jest każdorazowo na prośbę Płatnika.

 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW 

Warunkiem otrzymania świadectwa jest obecność na zajęciach (80% zajęć), uzyskanie zaliczeń z poszczególnych przedmiotów oraz pozytywna ocena z ustnego egzaminu końcowego, obejmującego poruszaną podczas studiów tematykę.

Na studiach nie ma wymogu pisania pracy dyplomowej.

Po pomyślnym zdaniu egzaminu końcowego uczestnicy otrzymają świadectwo SGGW (wzór określa rozporządzenie MEN oraz MPiPS z dnia 12.10.1993r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych - Dz. U. Nr 103, poz.472) poświadczające ukończone studia podyplomowe.

Opłata administracyjna z tytułu wydania świadectwa wynosi 30 zł.

Informację o przyjęciu na studia Kandydaci otrzymują niezwłocznie po zamknięciu listy przyjętych do końca terminu rekrutacji.

 

Dokumenty można składać za pośrednictwem: poczty tradycyjnej na adres:

Instytut Nauk Drzewnych i Meblarstwa
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Budynek 34, Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Z dopiskiem „podyplomowe studia Drewno – Surowiec i technologia, Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym”

lub osobiście, bezpośrednio na ręce Kierownika studiów, dr inż. Izabeli Burawskiej - Kupniewskiej,

Instytut Nauk Drzewnych i Meblarstwa
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Budynek 34, pokój 1/71
Nowoursynowska 159, 02-776 Warszawa

Uwagi:
– Dokumenty należy wypełnić komputerowo i własnoręcznie podpisać.
– Rozpatrywane będą wyłącznie kompletne zestawy dokumentów.