Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

 

UWAGA: Rekrutacja otwarta!!!

CEL STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

 

Celem studiów jest nabycie, uaktualnienie oraz rozszerzenie umiejętności i wiedzy z zakresu meblarstwa i technologii drewna.

 Udział w studium zapewni uzupełnienie i usystematyzowanie wiedzy i umiejętności w zakresie:

- budowy i właściwości drewna krajowego i egzotycznego oraz tworzyw drzewnych, w aspekcie spełniania określonych funkcji użytkowych,

- klejenia i uszlachetniania powierzchni drewna i tworzyw drzewnych,

- mechaniki drewna i wytrzymałościowego projektowania mebli,

- trójwymiarowego modelowania i konstruowania mebli w środowisku CAD i CAE,

- nowoczesnych trendów w budowie obrabiarek i eksploatacji obrabiarek CNC,

- konstrukcji, zdobnictwa, cech stylowych i wykonania mebli,

- zapewnienia wysokiego poziomu procesu kształcenia w kierunku związanym z drzewnictwem.

 

PLAN I PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

 

Czas trwania studiów: dwa semestry (od 1 marca 2019 r. do 29 lutego 2020 r.)

Ogólna liczba zajęć dydaktycznych: 180 godzin dydaktycznych (90 godzin w I semestrze i 90 godzin w II semestrze)

Program jest realizowany trybie niestacjonarnym (zjazdy w sobotę i niedzielę).

Dokładne terminy zjazdów zostaną podane do wiadomości w terminie późniejszym. Planowane rozpoczęcie zajęć – połowa marca 2019 roku.

 

Przedmiot

Wykłady

(godz.)

Ćwiczenia

(godz.)

Projektowanie i wdrażanie nowego produktu

6

6

Myślenie projektowe – design thinking

10

-

Nauka o drewnie

6

14

Tworzywa drzewne

10

-

Mechanika drewna

6

6

Eksploatacja obrabiarek CNC

12

-

Komputerowe wspomaganie projektowania CAD

-

14

Meblarstwo

6

6

Mechanika mebli

5

10

Drewno egzotyczne

6

10

Technologia klejenia

6

-

Uszlachetnianie powierzchni drewna i tworzyw drzewnych

15

-

Nowoczesne trendy w budowie obrabiarek

12

-

Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich CAE

-

14

Razem

100

80

 

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE

 

Rekrutacja na studia jest otwarta i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie wszystkich niezbędnych dokumentów oraz dokonanie wymaganych opłat. Informację o przyjęciu na studia kandydaci otrzymają po zamknięciu listy przyjętych do 15 marca 2019 roku.

Minimalna ilość uczestników wynosi 15 osób (informujemy, że w razie zgłoszenia się mniejszej liczby kandydatów w danym roku akademickim studia nie zostaną uruchomione).

Dokumentacja wymagana przy ubieganiu się o przyjęcie na studia podyplomowe obejmuje:

  1. podanie o przyjęcie na studia (pobierz w formacie .docx),
  2. kwestionariusz osobowy (pobierz w formacie .docx),
  3. odpis lub poświadczoną przez uczelnię kopię dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. (W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą kandydat składa oryginał dyplomu oraz jego tłumaczenie na język polski potwierdzony przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego),
  4. dowód wpłaty za pierwszy semestr studiów lub za całość studiów (łącznie z kwotą wpisowego) – prośba o przesłanie mailem na adres izabela_burawska@sggw.pl

Opcjonalnie:

Oświadczenie o wpłacie drugiej raty (pobierz w formacie .docx)
Informacje o płatniku faktury (pobierz w formacie .docx)

 

ZASADY ODPŁATNOSCI

 W momencie składania dokumentów pobierana jest bezzwrotna zaliczka (wpisowe) w kwocie 200 zł. Całkowity koszt studiów:

  • 4500 zł przy płatności jednorazowej – 200 zł (zaliczka ) oraz 4300 zł (opłata za 2 semestry),
  • 4700 zł przy płatności ratalnej  - 200 zł (zaliczka) oraz 2 x 2250 zł  (dwie raty semestralne).

 

Terminy płatności:

całość odpłatności lub I rata do 15.03.2019 r.

II rata do 01.09.2019r.

 

Odpłatności prosimy uiszczać na poniższy numer konta:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa 
71 1240 6003 1111 0000 4943 8060

W tytule płatności proszę podać numer kosztowy studiów 507-10-062700-R00061-99 oraz imię i nazwisko słuchacza
np. 507-10-062700-R00061-99 Jan Kowalski

Bardzo prosimy o przesłanie potwierdzenia wykonania przelewu do 15.03.2019 r. na adres izabela_burawska@sggw.pl

UWAGA! Fakturę wystawiamy wyłącznie na właściciela rachunku, z którego wykonany jest przelew.

Faktura wystawiana jest każdorazowo na prośbę Płatnika.

 

WARUNKI UKOŃCZENIA STUDIÓW

 

Warunkiem otrzymania świadectwa jest obecność na zajęciach (80% zajęć), uzyskanie zaliczeń z poszczególnych przedmiotów oraz pozytywna ocena z ustnego egzaminu końcowego, obejmującego poruszaną podczas studiów tematykę.

Na studiach nie ma wymogu pisania pracy dyplomowej.

Po pomyślnym zdaniu egzaminu końcowego uczestnicy otrzymają świadectwo SGGW (wzór określa rozporządzenie MEN oraz MPiPS z dnia 12.10.1993r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych - Dz. U. Nr 103, poz.472) poświadczające ukończone studia podyplomowe.

Opłata administracyjna z tytułu wydania świadectwa wynosi 30 zł.

Informację o przyjęciu na studia Kandydaci otrzymują niezwłocznie po zamknięciu listy przyjętych do końca terminu rekrutacji.

Dokumenty należy złożyć do Kierownika Studiów:

dr inż. Izabela Burawska-Kupniewska

e-mail: izabela_burawska@sggw.pl

tel. (22) 593-85 41

I piętro, pok. 1/71

 

lub przesłać na adres:

Wydział Technologii Drewna SGGW w Warszawie

Katedra Technologii i Przedsiębiorczości w Przemyśle Drzewnym

ul. Nowoursynowska 159

02-776 Warszawa

z dopiskiem: „Studia Podyplomowe Drewno – surowiec i technologia”

Uwagi:
– Dokumenty należy wypełnić komputerowo i własnoręcznie podpisać.
– Rozpatrywane będą wyłącznie kompletne zestawy dokumentów.