Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
 

Zachęcam do korzystania z zamieszczonych materiałów dotyczących Wewnętrznego Systemu Zapewnienia
i Doskonalenia Jakości Kształcenia (WSZiDJK)
funkcjonującego na naszym Wydziale oraz okresowego
sprawdzania zapisów, które ulegają naturalnym zamianom związanym z ewaluacją systemu. 

Elementy składające się na WSZiDJK (pliki do pobrania):

1. Wewnętrzny System Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia WTD

2.  Procedury

Procedura Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia

3.  Instrukcje

Nr 1 Weryfikacja ogólna lub szczegółowa efektów uczenia się

Nr 2 Postępowanie w przypadku stwierdzenia problemów z osiągnięciem założonych efektów uczenia się
lub niepoprawności ich weryfikacji

Nr 3 Postępowanie w przypadku przedmiotu o wynikach znacząco odbiegających negatywnie od przeciętnych wyników
na danym roku i kierunku studiów

Nr 4 Postępowanie w przypadku stwierdzenia zbyt niewystarczającego poziomu pracy dyplomowej
        Formularz weryfikacji pracy dyplomowej

Nr 5 Karta z hospitacji zajęć dydaktycznych

Nr 6 Postępowanie w przypadku naruszenia przepisów obowiązujących w SGGW oraz za czyny uchybiające godności studenta

Nr 7 Postępowanie w przypadku nieetycznego zachowania nauczyciela akademickiego

Nr 8 Karta informacyjna nawiązania kontaktu z przemysłem/współpracy międzynarodowej

Nr 9 Postępowanie w przypadku odwołania/przeniesienia zajęć dydaktycznych

Nr 10 Informacja dotycząca zajęć dydaktycznych prowadzonych przez interesariusza zewnętrznego poza siedzibą Wydziału

Nr 11 Informacja dotycząca wizyty dydaktycznej interesariusza zewnętrznego

Nr 12

Nr 13 Ankieta oceny obsługi technicznej i administracyjnej

 

4. Harmonogram stosowania narzędzi monitorowania jakości kształcenia

5. STRATEGIA WTD 2014-2022

A. Strategia WTD i definicje
B. Słownik mierników
 

6. Polityka i cele jakości kształcenia w SGGW

7. Skład osobowy Zespołu ds. Jakości Kształcenia

  • Koordynator ds. Jakości Kształcenia: dr Izabela Betlej

Skład zespołu ds. Jakości Kształcenia

  • dr inż. Izabela Burawska-Kupniewska
  • dr hab. inż. Agnieszka Jankowska
  • dr hab. Emilia Grzegorzewska
  • Krzysztof Zieliński (student kierunku: meblarstwo)
  • Mikołaj Sumionka (student kierunku: technologia drewna)

8. Raport z zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia w roku akademickim 2019 / 2020

9. Okno Jakości - Ankieta

10. Schemat organizacyjny

11. Raport samooceny

Opinie studentów na temat realizacji kształcenia zdalnego w SGGW w semestrze letnim r. ak. 2019/2020

Studencka ocena realizacji zajęć w roku akademickim 2019/2020

 

Przypominam, że WSZiDJK obejmuje praktycznie wszystkie sfery funkcjonowania Wydziału (od rekrutacji poprzez
ocenę nauczycieli akademickich, pomoc socjalną, zasoby, aż po innowacje i benchmarking – tzw. ABECADŁO jakości kształcenia).

 

ABECADŁO JAKOŚCI KSZTAŁCENIA – materiały do pobrania:

A – rekrutacja

B – organizacja procesu kształcenia

C – uruchamianie kierunków i specjalności

D – opracowywanie programów studiów

E – opracowywanie przedmiotów

F – standardy kształcenia na podstawie KRK

Europejskie Ramy Kwalifikacji

Polska Rama Kwalifikacji

Uznawanie efektów uczenia się (RPL)

          Od kompetencji do kwalifikacji

G – warunki wyboru przedmiotów fakultatywnych

H – plan zajęć

I – organizacja zajęć dydaktycznych

J – prowadzenie zajęć dydaktycznych

Dokumentacja z prowadzenia zajęć

Instrukcja - weryfikacja efektów kształcenia

K – warunki zaliczenia zajęć

L – warunki przechodzenia na kolejne okresy rozliczeniowe

M – warunki przechodzenia z innych uczelni i kierunków

N – praktyki i staże studenckie

O – prace dyplomowe

P – egzamin dyplomowy

Q – stypendia pomoc materialna

R – polityka informacyjna

S – monitorowanie losów absolwentów

T – ocena nauczycieli

Ankieta oceny nauczyciela akademickiego

Karta hospitacji

U – prowadzenie badań naukowych

V – zasoby wykorzystywane w procesie kształcenia

X – budowanie relacji w środowisku społeczno-gospodarczym

http://platformapracodawcy.sggw.pl/

Y – etyka w kształceniu

Kodeks etyki

Z – innowacje i benchmarking

https://revisionesg.wordpress.com/

http://www.nauka.gov.pl/

http://jakoscksztalcenia.sggw.pl/?p=516

http://www.projektpjzz.sggw.pl/

https://heinnovate.eu/intranet/main/index.php

 

 

Wiele informacji o WSZiDJK znajduje się gablotach naprzeciwko Dziekanatu WTD (na pierwszym piętrze
– budynek nr 34).

Zachęcam również do odwiedzenia stron internetowych naszej Uczelni dotyczących jakości

kształcenia http://jakoscksztalcenia.sggw.pl/ oraz platformy Biura Karier i Monitorowania Losów
Absolwentów https://bk.sggw.pl/.

 

 

ARCHIWUM 

 

W dn. 13 grudnia w sali D-22 (bud. 6),w godz. 9:15-10:00 odbyło się czwarte spotkanie Rektorskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia, w którym udział wzięli dziekani, prodziekani i koordynatorzy ds. jakości kształcenia z poszczególnych wydziałów. Spotkaniu przewodniczył Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia, dr hab. Mariusz Maciejczak. Na spotkaniu omówiono przebieg wizyt PKA na kierunkach: ogrodnictwa oraz Informatyki i Ekonometrii. Przedmiotem spotkania były także postępy prac nad wydziałowymi systemami jakości kształcenia.

W dn. 27 listopada w sali obrad Rady Wydziału Medycyny Weterynaryjnej (bud. 24), w godz. 9:00-14:00 odbyło się trzecie spotkanie Rektorskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia, w którym udział wzięli dziekani, prodziekani i koordynatorzy ds. jakości kształcenia z poszczególnych wydziałów. Spotkaniu przewodniczył Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia, dr hab. Mariusz Maciejczak. Na spotkaniu omówiono zmiany w procedurach wydziałowego Wewnętrznego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia.

W dn. 18 listopada w Auli 1, w bud. 33, w godz. 9:00-10:00 odbyło się drugie spotkanie Rektorskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia, w którym udział wzięli dziekani, prodziekani i koordynatorzy ds. jakości kształcenia z poszczególnych wydziałów. Spotkaniu przewodniczył Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia, dr hab. Mariusz Maciejczak. Na spotkaniu omówiono zagadnienia związane z dostosowaniem Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia do zmian na SGGW i nowych wymogów PKA.

W dniu 8 listopada 2019 roku odbyło się posiedzenie Rektorskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia, któremu przewodził Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia, dr hab. Mariusz Maciejczak. Na posiedzeniu omówiono propozycje zmian w zakresie Wewnętrznego Systemu Zapewniania i Doskonalenia Jakości Kształcenia w SGGW.

 

NOWY PORTAL BIURA MONITOROWANIA LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW - 11 października 2017 r.

Informujemy, że został uruchomiony portal Biura Karier i Monitorowania Losów Zawodowych Absolwentów Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.
Zachęcamy do zapoznania się ze stroną internetową:
www.bk.sggw.pl

 

OGÓLNOPOLSKI RAPORT PT.: "EKONOMICZNE ASPEKTY LOSÓW ABSOLWENTÓW" - 11 października 2017 r.

Informujemy, że na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego został opublikowany ogólnopolski raport pt.: "EKONOMICZNE ASPEKTY LOSÓW ABSOLWENTÓW"

www.absolwenci.nauka.gov.pl

Raport został stworzony w oparciu o dane z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Raport dotyczy ekonomicznych aspektów sytuacji absolwentów uczelni wyższych i charakteryzuje go zbiorowość absolwentów wszystkich kierunków wszystkich uczelni.

 

 

Zmiana koordynatora jakości kształcenia – 13 września 2016 r. 

Wraz z nową kadencją (kadencją na lata akademickie 2016/17-2019/20) nastąpiły naturalne zmiany osobowe na różnych stanowiskach na naszym Wydziale. Zmiany te dotyczą również funkcji koordynatora ds. jakości kształcenia. Na nową kadencję został nim dr inż. Piotr Boruszewski, zastępując dra hab. inż. Pawła Kozakiewicza, prof. SGGW.

 

 

Rozwój obszaru jakości kształcenia w latach 2012-2016 – 30 czerwca 2016 r.  

W dniu 30 czerwca 2016 roku podczas otwartego posiedzenia Rektorskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia podsumowano rozwój obszaru jakości kształcenia w naszej Uczelni w mijającej kadencji. Synteza tego podsumowania znajduje się w załączonym numerze Biuletynu Informacyjnego Systemu jakości Kształcenia – EXCURSUS.

 

 

„ELA” rozpoczęła działanie  - 6 czerwca 2016 r.

Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych „ELA” został uruchomiony pod adresem: http://absolwenci.nauka.gov.pl/. Podstawą systemu są raporty generowane automatycznie. Głównym źródłem przedstawianych w nich informacji są dane administracyjne pochodzące z systemu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz z systemu POL-on. Z raportów tych możemy odwiedzić się o sytuacji  absolwentów różnych kierunków studiów i uczelni. Sposób prezentacji wyników (raporty są generowane według jednolitych wzorców) pozwala na szybkie porównywanie wyników między np., naszym kierunkiem „technologia drewna” a innymi kierunkami studiów. Zachęcam do lektury.

 

 

V edycja Plebiscytu „Mistrzowie edukacji” rozstrzygnięta – 21 maja 2016 r.

Podczas „Dni SGGW” i kulminacji obchodów 200-lecia naszej Uczelni została rozstrzygnięta V edycja Plebiscytu „MISTRZOWIE EDUKACJI” organizowanego przez Radę Uczelnianą Samorządu Studentów SGGW w Warszawie. W ramach ogólnouczelnianego głosowania studenci wybierali najlepszych prowadzących w czterech kategoriach: Mistrz Dydaktyki, Mistrz Kół Naukowych, Mistrz Osobowości i Mistrz Motywacji oraz przyznawali wyróżnienia w kategorii Wydziałowy Mistrz Edukacji a także po raz pierwszy w kategorii Mistrzowski Dziekanat. Wyniki tegorocznego plebiscytu okazały się bardzo korzystne dla naszego Wydziału:
- wydziałowym Mistrzem Edukacji został dr hab. inż. Mariusz Mamiński,
- Mistrzowskim Dziekanatem – Dziekanat Wydziału Technologii Drewna,
- a Mistrzem Nauczania dr hab. inż. Paweł Kozakiewicz, prof. SGGW. 

 

 

Prawidłowe przypisanie zajęć dydaktycznych - 17 maja 2016 r.

Po zakończeniu każdego semestru zajęć dydaktycznych dokonywana jest ich ocena przez studentów w elektronicznym systemie ankietyzacyjnym. Dla pewności oceny niezbędne jest prawidłowe przyporządkowanie przedmiotów i grup studenckich do poszczególnych prowadzących. Warto dokonać samodzielnej weryfikacji tego przyporządkowania – jak to zrobić podpowiada zamieszczony poniżej poradnik.

Pismo Pełnomocnika Rektora 
Instrukcja studencka oceny jakości kształcenia 
Poradnik – weryfikacja przypisania zajęć

 


Spotkanie na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej – 16 maja 2016 r. 

Benchmarking to istotny element w procesie doskonalenia systemu jakości kształcenia. Z tą myślą odbyło się spotkanie koordynatora jakości kształcenia WTD SGGW w Warszawie z pełnomocnikiem ds. jakości kształcenia na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej. W ramach dyskusji dokonano analizy porównawczej systemów jakości kształcenia funkcjonujących w obu jednostkach naukowych. Strukturalnie oba systemy są znacząco różne, co wynika z wypracowanych i sprawdzonych przez lata indywidualnych rozwiązań, pokrywających się ze specyfiką Wydziałów. Mimo widocznych różnic strukturalnych a także nomenklaturowych wszystkie zadania jakości kształcenia są tak samo sprawnie realizowane.

 

Wyniki Studenckiej ankiety zajęć dydaktycznych – 8 marca 2016 r. 

Zapraszam do zapoznania się z raportem zbiorczym „Studenckiej oceny realizacji zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2014/2015”. Informacje z ankiet są istotną wskazówką do poprawy jakości kształcenia. Również w tym kontekście cieszy lepszy uśredniony wynik naszego Wydziału w stosunku do raportów z poprzednich lat (stała tendencja wzrostowa), jednak pełny obraz daje dopiero pogłębiona analiza wyników indywidualnych. Z indywidualnymi ocenami i komentarzami dotyczącymi konkretnych zajęć dydaktycznych każdy z Prowadzących może zapoznać się po zalogowaniu na stronie: https://wynikiankiet.sggw.pl/login.php

 

Nowelizacja zapisów WSZiDJK – 29 września 2015 r. 

Jak co roku po przeglądzie dokumentacji Wewnętrznego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia znowelizowano część jego zapisów, dostosowując do zmieniającego się otoczenia formalno-prawnego oraz rzeczywistych potrzeb procesu dydaktycznego. Po pozytywnym zaopiniowaniu przez Wydziałową Komisję ds. Dydaktyki i Jakości Kształcenia, zapisy WSZiDJK w nowym brzmieniu zostały jednomyślnie przyjęte na wrześniowym posiedzeniu Rady Wydziału Technologii Drewna. W analogicznym trybie został przyjęty Kalendarz Jakości na bieżący rok akademicki 2015/16. Zachęcam do lektury  tych dokumentów – zmieszczonych na początku niniejszej strony internetowej. 

 

Pozytywna ocena programowa kierunku „technologia drewna” – 3 września 2015 r.

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej Uchwałą Nr 613/2015 z dnia 3 września 2015 r.  w sprawie oceny programowej na kierunku „technologia drewna” prowadzonym na naszym Wydziale na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim - wydało ocenę pozytywną. Wszystkie kryteria oceny zostały spełnione co najmniej w stopniu „w pełni”. Następna ocena programowa kierunku „technologia drewna” najprawdopodobniej czeka nas w roku akademickim 2020/2021.

 

Biuletyn Informacyjny Systemu Jakości Kształcenia – 16 czerwca 2015 r. 

„EXCURSUS” (łac. dygresja) to tytuł nowego biuletynu wydawanego pod redakcją Pełnomocnika Rektora ds. Jakości Kształcenia (e-mail: jakoscksztalcenia@sggw.pl, tel. 22 593 42 35) . Pierwszy numer ukazał się 16 czerwca 2015 roku i jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej http://jakoscksztalcenia.sggw.pl/ w kategorii „Informacje”. Kolejne numery biuletynu będą zamieszczane na tej samej stronie, ale w zakładce „Baza wiedzy”. Zachęcam do lektury.


Otwarte posiedzenie Rektorskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia – 16 czerwca 2015 r. 

W ramach czerwcowego posiedzenia Rektorskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia omówiono szereg zagadnień związanych z funkcjonowaniem Wewnętrznego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia SGGW w Warszawie. Do istotnych zmian, które pojawiły w ostatnich tygodniach należy między innymi: 
- uruchomienie systemu do elektronicznej weryfikacji efektów kształcenia w ramach wirtualnego dziekanatu (instrukcja zamieszczona w znajdującym się powyżej ABECADLE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA w podpunkcie J),
- przyjęcie nowego Regulamin Studiów SGGW w Warszawie (Uchwała Senatu SGGW z dnia 25 maja 2015 roku - pełny tekst na stronach internetowych w Bazie Przepisów i Zarządzeń SGGW) uwzględniającego między innymi walidację efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego (potwierdzenie efektów uczenia się - PEU),
- opracowanie nowych wzorców do oceny umiędzynarodowienia kształcenia oraz oceny przedsiębiorczości.
W ramach posiedzenia dyskutowano również o rozwiązaniu systemowym dotyczącym pracy pełnomocników ds. jakości kształcenia, przygotowaniach do corocznego przeglądu WSZiDJK oraz zmianach w kryteriach oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

 

Kolejna edycja Plebiscytu „Mistrzowie edukacji” rozstrzygnięta – 22 maja 2015 r.

Podczas „Dni SGGW” została rozstrzygnięta IV edycja Plebiscytu „MISTRZOWIE EDUKACJI” organizowanego przez Radę Uczelnianą Samorządu Studentów SGGW w Warszawie. W ramach ogólnouczelnianego głosowania studenci wybierali najlepszych prowadzących w czterech kategoriach: Mistrz Dydaktyki, Mistrz Kół Naukowych, Mistrz Osobowości, Mistrz Motywacji oraz po raz pierwszy przyznawali wyróżnienia w ramach Wydziałowego Mistrza Edukacji. Co roku wśród wyróżnionych osób obecni są pracownicy naukowo-dydaktyczni naszego Wydziału, świadcząc o poziomie jakości kształcenia. W 2015 roku „Mistrzem Motywacji” została dr inż. Agnieszka Jankowska. W 2014 wyróżnienie w kategorii „Mistrz Dydaktyki” otrzymał dr inż. Tomasz Grobelny, natomiast w kategorii „Mistrz Kół Naukowych” dr inż. Izabela Niziałek, a w kategorii „Mistrz Osobowości” dr inż. Andrzej Radomski, który wcześniej dwukrotnie: w 2012 i 2013 roku był wyróżniany w kategorii „Mistrz Kół Naukowych”. W 2015 roku Wydziałowym Mistrzem Edukacji został dr hab. inż. Paweł Kozakiewicz, prof. SGGW.

 

Wizytacja Zespołu Oceniającego Polskiej Komisji Akredytacyjnej – 15 i 16 maja 2015 r. 

W dniach 15 i 16 maja 2015 roku miała miejsce ocena programowa kierunku studiów technologia drewna. W ramach wizytacji Zespołu Oceniającego Polskiej Komisji Akredytacyjnej odbyło się szereg spotkań z różnymi grupami społeczności akademickiej, między innymi studentami studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz pracownikami prowadzącymi zajęcia na ocenianym kierunku. Była to doskonała sposobność do podzielnia się spostrzeżeniami między innymi na temat funkcjonowania Wewnętrznego Systemu Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia oraz merytorycznej dyskusji na ten temat.

 

Szkolenie prewencyjne Państwowej Inspekcji Pracy – 21 kwietnia 2015 r. 

Rozpoczął się cykl szkoleń prowadzonych w SGGW w Warszawie przez Państwową Inspekcję Pracy w ramach programu prewencyjnego „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu w miejscu pracy” (przerywszy cykl w terminach: 21.04.2015 i 11.05.2015). Szkolenie to obejmuje trzy główne bloki tematyczne: przeciwdziałanie mobbingowi, dyskryminacji i stresowi w pracy oraz badania ewaluacyjne dotyczące poziomu doświadczanego stresu w środowisku pracy. Szkolenie to prowadzone jest na dobrym poziomie i dotyka istotnych aspektów naszego życia zawodowego przekładającego się kondycję psychofizyczną i tym samym na jakość kształcenia. W ramach zajęć omawiane są między innymi elementy komunikacji interpersonalnej oraz zagadnienia kierowania zespołami ludzkimi i sposoby rozwiązywania konfliktów. Kuluarowo dyskutowano również o ćwiczeniach z emisji głosu – polecam materiały zamieszczone pod adresem:
http://www.staff.amu.edu.pl/~emisja/index.php?option=com_content&task=view&id=43&Itemid=53

 

Spotkanie z pracownikami poszczególnych Katedr - 16 i 24 marca 2015 r.

Wzorem ubiegłego roku akademickiego w dniach 16 i 24 marca odbył się cykl spotkań z pracownikami poszczególnych
Katedr Wydziału Technologii Drewna, w którym uczestniczył Dziekan Wydziału i koordynator ds. jakości kształcenia.
W ramach dyskusji między innymi omówiono i podsumowano wybrane aspekty funkcjonowania wewnętrznego systemu
zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na przestrzeni ostatnich dwóch semestrów, wskazując na zalety
przyjętego modelu zarządzania w cyklu Deminga. Drugim istotnym elementem dyskusji na tle przedstawianych
materiałów, były wyzwania wynikające z potrzeby umiędzynarodowienia procesu kształcenia – więcej informacji
na ten temat można odnaleźć pod adresem http://www.go-poland.pl

 

Spotkanie z przedstawicielami Samorządu Studentów WTD  – 12 marca 2015 r.

W ramach spotkania koordynatora ds. jakości kształcenia z przedstawicielami Samorządu Studentów WTD omówiono
funkcjonowanie WSZiDJK i jego rzeczywiste oddziaływanie na proces dydaktyczny. Zgodnie stwierdzono, że istotnym
elementem WSZiDJK jest opinia studentów  na temat zajęć dydaktycznych i prowadzących te zajęcia - wystarczy
wypełnić ankiety w systemie eHMS, by mieć realny wpływ na jakość kształcenia (więcej informacji na stronie
https://www.facebook.com/ i http://ehms.sggw.waw.pl/). Nowym narzędziem oddziaływania jest możliwość oceny
(w formie ankiet) zasobów wykorzystywanych w procesie kształcenia. 

 

Szkolenie – 9 lutego i 9 marca 2015 r.

Wybrani pracownicy naszego Wydziału uczestniczyli w szkoleniu „Zaburzenia psychiczne, a zachowania agresywne
– jak je rozumieć i przeciwdziałać” prowadzone przez psycholog psychoterapeutę mgr Elżbietę Dziubę. 

WSZiDJK to również pomoc w studiowaniu dla osób niepełnosprawnych. Od roku akademickiego 2006/2007,
decyzją JM Rektora powołany został w SGGW pełnomocnik ds. Studentów Niepełnosprawnych. Jego głównym
zadaniem jest koordynacja działań mających na celu stworzenie uczelni przyjaznej osobom niepełnosprawnym,
pozbawionej barier architektonicznych i psychologicznych. Funkcję tę pełni dr Beata Just-Brochocka – wykładowca
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Na naszym Wydziale pełnomocnikiem Dziekana ds. studentów
niepełnosprawnych jest dr inż. Piotr Boruszewski.
Więcej informacji na stronie http://niepelnosprawni.sggw.pl

 

Jakość Kształcenia na studiach doktoranckich – 17 grudnia 2014 r.

W dniu 17 grudnia 2014 roku odbyło się spotkanie doktorantów i kierownika studiów doktoranckich prof. dr hab.
Jarosława Górskiego z koordynatorem ds. jakości kształcenia dr hab. Pawłem Kozakiewiczem. W ramach spotkania
omówiono najważniejsze elementy WSZiDJK na naszym Wydziale. Podkreślono szczególną rolę doktorantów jaką
pełnią w procesie dydaktycznym. Doktoranci to jednocześnie studenci studiów III stopnia i przedstawiciele kadry
naukowo-dydaktycznej na studiach I i II stopnia. Omówiono między innymi treść ankiet studenckich, sposób
prowadzania dokumentacji przedmiotowej oraz zagadnienia związane z ułatwieniami dla osób niepełnosprawnych
w kontekście bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Zobacz więcej: